Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují shromažďování a další zpracování osobních údajů společností Bucher Unipektin AG a jejími přidruženými společnostmi (společně, nebo případně jednotlivě skupina Bucher Specials), pokud se na ně nevztahují jiné zásady ochrany údajů nebo jsou zřejmé z okolností nebo jsou stanoveny platnými právními předpisy. Pojem osobní údaje zahrnuje veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Tyto zásady ochrany osobních údajů obecně popisují v části I zpracování osobních údajů skupinou Bucher Specials.

Zásady ochrany osobních údajů skupiny Bucher Specials

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. SPRÁVCE, OCHRANA ÚDAJŮ

Každá webová stránka (včetně online obchodů a mini stránek se speciálními nabídkami), každá přítomnost na sociálních médiích, multimediálních portálech, chatbotech a každé aplikaci skupiny Bucher Specials (každá WEBOVÁ STRÁNKA) má správce v rámci skupiny Bucher Specials, pokud jde o shromažďování osobních údajů podle všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) (nebo srovnatelných ustanovení podle platných zákonů o ochraně osobních údajů). Pokud není na WEBOVÉ STRÁNCE uvedeno níže jinak (podle tiráže, podmínek použití atd.), je správcem společnost Bucher Landtechnik AG nebo spíše společnost Bucher Unipektin AG.

Příslušná přidružená společnost je správcem v případě, že komunikuje prostřednictvím jiných komunikačních prostředků, než jsou WEBOVÉ STRÁNKY (e-mail, dopis, telefon, osobně atd.) a komunikace nespadá do činnosti, pro kterou společnost Bucher Landtechnik AG nebo spíše společnost Bucher Unipektin AG jmenovala konkrétního správce v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů nebo jinak.

Pokud společnost nebo přidružená společnost skupiny Bucher Specials zpřístupní osobní údaje jiné společnosti nebo přidružené společnosti skupiny Bucher Specials pro určité účely přijímající společnosti nebo přidružené společnosti, taková společnost nebo přidružená společnost je správcem podle článku 4 (7) GDPR.

Skupina Bucher Specials nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů podle článku 37 GDPR. Kromě toho můžete jakýkoli dotaz, nárok nebo obavu týkající se ochrany údajů ve skupině Bucher Specials adresovat následující kontaktní osobě v případě, že v části II není uveden žádný konkrétní kontakt: Koordinátor ochrany údajů společnosti Bucher Municipal.

Zástupcem společností a přidružených společností skupiny Bucher Specials se sídlem mimo EU nebo EHP (článek 27 GDPR) je společnost Bucher Municipal GmbH.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Skupina Bucher Specials shromažďuje a zpracovává osobní údaje

 • uživatelů svých WEBOVÝCH STRÁNEK registrovaných u skupiny Bucher Specials;
 • fyzických a právnických osob nakupujících a přijímajících/využívajících produkty a služby skupiny Bucher Specials;
 • potenciálních nebo skutečných zájemců o produkty a služby skupiny Bucher Specials;
 • příjemců elektronických zpravodajů skupiny Bucher Specials;
 • účastníků výzkumných kampaní a průzkumů veřejného mínění prováděných skupinou Bucher Specials;
 • účastníků kurzů, seminářů a jiných školení pořádaných skupinou Bucher Specials; a
 • uživatelů Wi-Fi poskytovaných v obchodech skupiny Bucher Specials a na dalších místech.

(společně ZÁKAZNÍCI).

Osobní údaje ZÁKAZNÍKŮ jsou obecně shromažďovány přímo v průběhu používání WEBOVÉ STRÁNKY, v prodejnách nebo na akcích skupiny Bucher Specials nebo jejích prodejců nebo v přímé komunikaci prostřednictvím e-mailu, telefonu či jinak. Osobní údaje však mohou být shromažďovány i nepřímo, zejména dalším získáváním doplňujících informací ze zdrojů dat třetích stran (např. sociální média, zprostředkovatelé adres).

Skupina Bucher Specials zpracovává zejména následující kategorie osobních údajů:

 • Údaje týkající se jednotlivců, včetně mimo jiné jména a příjmení, rodného příjmení, adresy, bydliště, telefonního čísla, e-mailové adresy, data narození, pohlaví, rodinného stavu, příbuzných, kontaktu v případě nouze, obrázků atd.;
 • Údaje týkající se objednávek a nákupů, mimo jiné včetně platebních údajů, údajů o kreditní kartě a dalších platebních údajů, fakturační a dodací adresy, objednaných a zakoupených produktů a služeb, informací souvisejících s dotazy, stížnostmi a neshodami týkajícími se produktů a služeb nebo příslušných uzavřených smluv, jako jsou záruční nároky, výpovědi a spory, informace týkající se ZÁKAZNÍKŮ na černé listině skupiny Bucher Specials atd.;
 • Údaje v souvislosti s marketingem produktů a služeb, mimo jiné včetně informací, jako jsou přihlášení a odhlášení z odběru elektronických zpravodajů, obdržené dokumenty, pozvánky a účasti na akcích a speciálních aktivitách, osobní preference a zájmy atd.;
 • Údaje týkající se používání WEBOVÉ STRÁNKY včetně mimo jiné IP adresy a jiné identifikace (např. uživatelské jméno na sociálních médiích, MAC adresa chytrých telefonů nebo počítačů, soubory cookie), datum a čas návštěv WEBOVÉ STRÁNKY, navštívené stránky a obsah, odkazující webové stránky atd.;
 • Údaje v souvislosti s komunikací, jako jsou preferované komunikační prostředky, korespondence a komunikace se skupinou Bucher Specials (včetně záznamů komunikace) atd.;
 • Údaje, které byly shromážděny v souvislosti se zákaznickým programem, jako je počet členství, přístupové kódy (včetně hesel), preferovaný jazyk, číslo dárkového certifikátu, datum a doba trvání členství, platební údaje zákazníka nebo potenciální třetí strany, informace týkající se příjemce dárku, počtu návštěv WEBOVÉ STRÁNKY, historie nákupů, získaných produktů atd. (kromě všech účtů na WEBOVÉ STRÁNCE, aktivit a akcí, na které se ZÁKAZNÍK musí svými osobními údaji registrovat a uzavřít tak smlouvu s příslušnou skupinou Bucher Specials budou pro účely těchto zásad považovány za zákaznický program);

(společně ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH).

Kromě toho skupina Bucher Specials shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:

 • Údaje o uživatelích WEBOVÉ STRÁNKY, kteří se neregistrují u skupiny Bucher Specials (NÁVŠTĚVNÍK), ale mohou představovat osobní údaje například se sociálními médii (ÚDAJE O NÁVŠTĚVNÍCÍCH), ustanovení těchto zásad týkajících se údajů shromážděných od ZÁKAZNÍKA v souvislosti s používáním WEBOVÉ STRÁNKY budou platit odpovídajícím způsobem, i když identifikace NÁVŠTĚVNÍKA obvykle není pro skupinu Bucher Specials možná;
 • Informace o zaměstnancích a kontaktech jejích prodejců, dodavatelů a dalších obchodních partnerů (fyzické osoby dále jen jako PARTNEŘI, jejich údaje jako ÚDAJE O PARTNERECH), jako jsou zejména kontaktní údaje, údaje o jejich funkci, údaje týkající se předchozího kontaktu s těmito osobami, údaje týkající se marketingových aktivit (např. příjem elektronických zpravodajů), informace týkající se obchodních transakcí, požadavků, nabídek, pobídek, podmínek a smluv, informace související s profesními nebo jinými zájmy fyzických osob;

V rámci svého obchodního vztahu budou ZÁKAZNÍCI povinni poskytnout ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH nezbytné pro vznik a realizaci smluvního vztahu a plnění souvisejících smluvních povinností nebo vyžadované zákonem. Bez těchto údajů nebude skupina Bucher Specials obecně moci uzavřít nebo realizovat smlouvu s příslušným ZÁKAZNÍKEM. To platí obdobně i pro PARTNERY a ÚDAJE O PARTNERECH. Protože je protokolován jakýkoli přístup k WEBOVÉ STRÁNCE, budou vždy protokolována data připojení (jako je IP adresa); toto se děje automaticky během používání a nelze to pro jednotlivé NÁVŠTĚVNÍKY, PARTNERY nebo ZÁKAZNÍKY deaktivovat.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD

V souladu s platnými zákony může skupina Bucher Specials zpracovávat ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH zejména pro následující účely:

 • V souvislosti s nabízenými službami uzavírání smluv (zejména nákupů), plnění smluv (zejména kupních smluv a smluv o účasti na zákaznických programech a akcích), udržováním a rozvojem vztahů se zákazníky, komunikací, zákaznickým servisem a podporou, propagačními akcemi, reklamou a marketingem (včetně elektronických zpravodajů a zasílání propagačních materiálů);
 • Správa uživatelů WEBOVÉ STRÁNKY a další činnosti, kterých se ZÁKAZNÍCI účastní, provoz a vylepšování WEBOVÉ STRÁNKY (včetně poskytování funkcí, které vyžadují identifikátory nebo jiné osobní údaje) a dalších IT systémů, ověřování identity;
 • Kontrolu kvality, průzkum trhu, vývoje produktů a služeb, statistiky, rozpočty, záznamy, manažerské informace a další reporty o ZÁKAZNÍCÍCH, transakcích a aktivitách, nabídkách a dalších obchodních aspektech skupiny Bucher Unipektin pro účely řízení a rozvoje jejích společností, nabídek a činností, projektového řízení;

 

 • ochrana ZÁKAZNÍKŮ, zaměstnanců a dalších osob a ochrana dat, tajemství a majetku skupiny Bucher Specials a jí svěřených, bezpečnost systémů a prostor skupiny Bucher Specials;
 • dodržování právních a regulačních požadavků a vnitřních pravidel skupiny Bucher Specials, vymáhání a využívání zákonných práv a nároků, obrana proti právním nárokům, soudním sporům, stížnostem, potírání zneužívajícího chování, zapojování se do právních vyšetřování a řízení a odpovídání na dotazy orgánů veřejné moci;
 • prodej nebo akvizice obchodních divizí, společností nebo částí společností a další podnikové transakce a předávání ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍCÍCH s tím spojených;
 • [rozšiřte seznam podle potřeby]; a
 • pro jiné účely, pokud zákonná povinnost vyžaduje zpracování a takové zpracování bylo zřejmé z okolností nebo bylo uvedeno v době shromáždění.

(společně ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍCÍCH).

Skupina Bucher Specials používá ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH pro ÚČELY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍCÍCH na základě následujících právních důvodů:

 • plnění smluv;
 • dodržování zákonných povinností skupiny Bucher Specials;
 • souhlas ZÁKAZNÍKŮ (pouze pokud je zpracování založeno na konkrétním dotazu a lze jej kdykoli odvolat, zejména zasílání elektronických zpravodajů, k jejichž odběru se klient zaregistroval); a/nebo
 • oprávněné zájmy skupiny Bucher Specials, včetně mimo jiné
 • nákupu a zasílání produktů a služeb, a to i ve spojení s fyzickými osobami, které nejsou přímými smluvními partnery (jako např. jednotlivci přijímající dárek);
 • provádění reklamních a marketingových aktivit;
 • efektivní a účinné zákaznické podpory, udržování kontaktu a další komunikace se ZÁKAZNÍKY mimo zpracování smluv;
 • pochopení chování zákazníků, aktivit, zájmů a potřeb, studie trhu;
 • efektivního a účinného zlepšování stávajících produktů a služeb a vývoje nových produktů a služeb;
 • efektivní a účinné ochrany zákazníků, zaměstnanců a dalších osob, jakož i ochrany dat, tajemství a majetku skupiny Bucher Specials nebo jí svěřených, bezpečnosti systémů a prostor skupiny Bucher Specials;
 • údržby a bezpečné, efektivní a účinné organizace obchodních operací včetně bezpečného, efektivního a efektivního provozu a úspěšného dalšího rozvoje WEBOVÝCH STRÁNEK a dalších IT systémů;
 • rozumného řízení a rozvoje společnosti;
 • úspěšného prodeje a akvizice obchodních jednotek, společností nebo částí společností a dalších firemních transakcí;
 • souladu s právními a regulačními požadavky a interními pravidly skupiny Bucher Specials;
 • obav týkající se prevence podvodů, trestných činů a trestných činů, jakož i vyšetřování v souvislosti s těmito trestnými činy a jiným nevhodným chováním, vyřizování nároků a žalob proti skupině Bucher Specials,
 • spolupráce v soudních řízeních a s orgány veřejné moci, jakož i stíhání, výkonu a obrany proti žalobám.

V souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů může skupina Bucher Specials zpracovávat ÚDAJE O NÁVŠTĚVNÍCÍCH zejména za účelem údržby a rozvoje WEBOVÉ STRÁNKY (včetně poskytování funkcí, které vyžadují identifikátory nebo jiné osobní údaje), pro statistickou analýzu týkající se používání WEBOVÉ STRÁNKY jako jakož i pro boj proti zneužívajícímu chování, pro účely soudního vyšetřování nebo řízení a pro reakce na dotazy orgánů veřejné moci. ÚDAJE O NÁVŠTĚVNÍCÍCH budou zpracovány v souladu se zásadami stanovenými pro ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH výše.

V souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů může skupina Bucher Specials zpracovávat ÚDAJE O PARTNERECH zejména za účelem uzavírání a plnění smluv a jiných obchodních vztahů s PARTNERY, propagačních akcí, reklamy a marketingu, sdělení, pozvání na akce a účasti na akcích pro PARTNERY, organizace společných aktivit, dodržování právních a regulačních požadavků a vnitřních pravidel skupiny Bucher Specials, vymáhání a využívání zákonných práv a nároků, obrana proti právním nárokům, soudní spory, stížnosti, potírání zneužívajícího chování, zapojování se do soudních vyšetřování a řízení a reakce na dotazy orgánů veřejné moci, na prodej nebo akvizici obchodních jednotek, společností nebo částí společností a další podnikové transakce a související převody ÚDAJŮ O PARTNERECH. ÚDAJE O PARTNERECH budou zpracovávány v souladu se zásadami stanovenými pro ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH výše.

Všechny účely zpracování budou platit pro skupinu Bucher Specials, tedy nejen pro společnost nebo přidruženou společnost skupiny Bucher Specials, která původně shromáždila osobní údaje. Osobní údaje ZÁKAZNÍKŮ, NÁVŠTĚVNÍKŮ a PARTNERŮ jsou shromažďovány pro účely všech společností skupiny Bucher Specials.

4. POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ A PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

V souladu s platnými zákony na ochranu údajů může skupina Bucher Specials zpřístupnit ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH, ÚDAJE O NÁVŠTĚVNÍCÍCH a ÚDAJE O PARTNERECH následujícím kategoriím třetích stran, které zpracovávají OSOBNÍ ÚDAJE v souladu s výše uvedenými účely jménem skupiny Bucher Specials nebo pro své vlastní účely:

 • poskytovatelé služeb (v rámci skupiny Bucher Specials i externí), včetně zpracovatelů;
 • prodejci, dodavatelé a další obchodní partneři;
 • zákazníci skupiny Bucher Specials;
 • místní, národní a zahraniční orgány;
 • média;
 • pojišťovny;
 • veřejnost včetně návštěvníků webových stránek a sociálních médií skupiny Bucher Specials;
 • průmyslové organizace, sdružení, organizace a další výbory;
 • konkurenti;
 • nabyvatelé nebo strany, které mají zájem o získání obchodních jednotek, společností nebo jiných částí skupiny Bucher Specials;
 • další strany v potenciálním nebo skutečném soudním řízení;
 • skupiny Bucher Specials
 • společnosti skupiny Bucher Industries

(společně TŘETÍ STRANY).

Skupina Bucher Specials může sdělovat ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH, ÚDAJE O NÁVŠTĚVNÍCÍCH a ÚDAJE O PARTNERECH v rámci skupiny Bucher Specials i třetím stranám a v každé zemi na celém světě, včetně zejména všech zemí, ve kterých je skupina Bucher Specials zastoupena společnostmi, přidruženými společnostmi nebo jinými kancelářemi a zástupci. pokud jde o země, ve kterých poskytovatelé služeb skupiny Bucher Specials zpracovávají jejich údaje. Pokud jsou údaje zpřístupněny zemím, které nezaručují odpovídající ochranu, skupina Bucher Specials zajistí odpovídající ochranu údajů zveřejněných ZÁKAZNÍKY, NÁVŠTĚVNÍKY nebo PARTNERY tím, že zavede odpovídající smluvní záruky, zejména na základě vzorových doložek EU, závazných pro společnosti, nebo zakládá předávání na výjimkách souhlasu, uzavření nebo plnění smlouvy, určení, výkonu nebo výkonu právních nároků, převažujících veřejných zájmech nebo zpřístupní údaje za účelem ochrany integrity těchto osob. ZÁKAZNÍK, NÁVŠTĚVNÍK nebo PARTNER může získat kopii smluvních záruk od příslušného správce nebo bude informován, kde takové kopie získat. Skupina Bucher Specials si vyhrazuje právo redigovat takové kopie z důvodu ochrany údajů nebo důvodů utajení.

5. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Skupina Bucher Specials zpravidla uchovává ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH, ÚDAJE O NÁVŠTĚVNÍCÍCH a ÚDAJE O PARTNERECH související se smlouvou po dobu trvání smluvního vztahu nebo dokud trvá její zájem (zejména zájem z důvodu dokazování v případě reklamací, dokladování dodržování určitých zákonných nebo jiných požadavků, provozních důvodů) nebo je k tomu povinná (smlouvou, zákonem nebo jinými ustanoveními). Odchylné zákonné povinnosti jsou vyhrazeny zejména s ohledem na anonymizaci nebo pseudonymizaci.

6. SOUBORY COOKIE, GOOGLE ANALYTICS A SOCIÁLNÍ APLIKAČNÍ MODULY

Skupina Bucher Specials používá na své WEBOVÉ STRÁNCE soubory cookie. Soubory cookie jsou rozšířenou technikou, která přiděluje identifikaci prohlížeče uživatele WEBOVÉ STRÁNKY, kterou uživatel uloží a na požádání zobrazí. Na jedné straně skupina Bucher Specials používá relační soubory cookie, které se automaticky vymažou, když uživatel zavře WEBOVOU STRÁNKU, a které umožňují serveru vytvořit stabilní spojení s uživatelem (takže se například neztratí obsah nákupního košíku), pokud si webovou stránku prohlíží. Na druhou stranu se používají trvalé soubory cookie, které se vymažou až po období definovaném podle WEBOVÉ STRÁNKY. Trvalé soubory cookie umožňují uložit určitá nastavení (např. jazyk) pro několik relací nebo umožňují automatické přihlášení. Uživatel souhlasí s používáním trvalých souborů cookie používáním WEBOVÉ STRÁNKY a příslušných funkcí (např. nastavení jazyka a automatické přihlašování). Uživatel může zablokovat používání souborů cookie ve svém prohlížeči nebo tam soubory cookie smazat, což však může narušit používání WEBOVÉ STRÁNKY.

V souladu s platnými zákony může skupina Bucher Specials instalovat kódy do elektronických zpravodajů a jiných marketingových e-mailů, které jí umožňují určit, zda příjemce otevřel e-mail nebo stáhl obrázky obsažené v e-mailu. Příjemce však může takové použití zablokovat ve své e-mailové aplikaci. V každém případě příjemce souhlasí s použitím této technologie prostřednictvím zasílání elektronických zpravodajů na jiné e-maily související s marketingem.

Pokud skupina Bucher Specials umístí na WEBOVÉ STRÁNKY reklamu třetích stran (např. bannery) nebo zamýšlí umístit vlastní reklamu na webové stránky třetí strany, mohou být použity soubory cookie od společností specializujících se na používání takové reklamy. Skupina Bucher Specials nezveřejní osobní údaje takovým společnostem, tj. pouze umístí trvalý soubor cookie u uživatelů WEBOVÉ STRÁNKY, aby rozpoznala uživatele, a to ve výhradním zájmu skupiny Bucher Specials. To umožňuje skupině Bucher Specials umisťovat cílenou reklamu pro tyto osoby na externí webové stránky (např. v souvislosti s produkty, o které tyto osoby projevily zájem v internetovém obchodě). Skupina Bucher Specials nezveřejní osobní údaje ani provozovatelům externích webových stránek.

Skupina Bucher Specials může na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH používat službu Google Analytics nebo podobné služby. Tyto aplikace jsou službami třetích stran, které umožňují skupině Bucher Specials měřit a analyzovat používání svých WEBOVÝCH STRÁNEK. Poskytovatel těchto služeb se může nacházet v jakékoli zemi po celém světě (v případě Google Analytics provozovaného společností Google Inc. je to USA, www.google.com).

Poskytovatel služeb používá pro tyto aplikace trvalé soubory cookie. Skupina Bucher Specials nesdělí žádné osobní údaje poskytovateli služeb (který také neuloží žádné IP adresy). Poskytovatel služby však může sledovat používání WEBOVÝCH STRÁNEK uživatelem a tyto údaje kombinovat s údaji z jiných webových stránek monitorovaných stejným poskytovatelem služeb, kterého uživatel navštívil, a tyto poznatky může provozovatel využít pro svůj vlastní prospěch (např. reklamy). Poskytovatel služby zná identitu uživatele, který se u poskytovatele služby zaregistroval. V tomto případě bude za zpracování osobních údajů odpovědný poskytovatel služby a údaje budou zpracovány v souladu se zásadami ochrany údajů poskytovatele služeb. Poskytovatel služeb poskytne údaje o používání WEBOVÉ STRÁNKY skupiny Bucher Specials.

Kromě toho může skupina Bucher Specials na svých WEBOVÝCH STRÁNKÁCH používat aplikační moduly ze sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Pinterest nebo Instagram. Ve výchozím nastavení WEBOVÉ STRÁNKY jsou aplikační moduly deaktivovány; uživatel si tak může zvolit, kdy se mají aktivovat. Pokud tak uživatel učiní, poskytovatelé sociálních sítí jsou schopni vytvořit přímé spojení s uživatelem během jeho návštěvy na WEBOVÉ STRÁNCE, což poskytovateli umožní získávat informace o návštěvě uživatele a analyzovat příslušné informace. Následné zpracování osobních údajů bude prováděno na odpovědnost poskytovatele a v souladu s jeho zásadami ochrany údajů. Poskytovatel příslušné nabídky sociálních sítí nezveřejní žádné informace skupiny Bucher Specials.

7. PRÁVA ZÁKAZNÍKA, NÁVŠTĚVNÍKŮ A PARTNERŮ

Jakákoli dotčená osoba, na kterou se nařízení GDPR vztahuje, včetně jakéhokoli ZÁKAZNÍKA, NÁVŠTĚVNÍKA a PARTNERA, si může od skupiny Bucher Specials vyžádat informace o tom, zda jsou zpracovávány údaje, které se jí týkají. Kromě toho mají takto dotčené osoby právo požadovat opravu, zničení nebo omezení osobních údajů, které se jich týkají, jakož i vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, mohou dotčené osoby souhlas kdykoli odvolat. V určitých případech mají takto dotčené osoby právo získat údaje vytvářené během používání online služeb ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, který umožňuje další použití a přenos. Žádost v tomto ohledu předá kontaktní osobě (viz odst. 1). Dotčené osoby, na které se nařízení GDPR nevztahuje, mohou mít podobná práva podle platných zákonů o ochraně osobních údajů. Skupina Bucher Specials si vyhrazuje právo omezit práva jakékoli dotčené osoby v souladu s platnými zákony a např. nezveřejňovat komplexní informace nebo nevymazat údaje.

Pokud skupina Bucher Specials učiní automatizované rozhodnutí týkající se určité osoby, které může mít pro dotčenou osobu právní účinky nebo ji podobným způsobem vážně ovlivnit, bude mít dotčená osoba v souladu s platnými právními předpisy právo komunikovat se správcem skupiny Bucher Specials a požádat o přehodnocení rozhodnutí nebo požádat správce o předchozí zhodnocení. V tomto případě již nemusí být dotčená osoba schopna používat určité automatizované služby. O tom bude tato osoba informována dodatečně nebo samostatně předem.

Jakákoli dotčená osoba může rovněž podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů v příslušné zemi.

8. ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Skupina Bucher Specials je oprávněna kdykoli a bez předchozího upozornění nebo oznámení změnit tyto zásady ochrany osobních údajů. Platí nejnovější verze podle WEBOVÉ STRÁNKY.

Pokud jsou tyto zásady ochrany osobních údajů součástí smlouvy se ZÁKAZNÍKY nebo PARTNERY, může je skupina Bucher Specials informovat o aktualizaci nebo dodatcích e-mailem nebo jiným vhodným způsobem. Změny se považují za přijaté, pokud není do 30 kalendářních dnů od oznámení proti nim vznesena námitka. V případě námitky může skupina Bucher Specials výjimečně a s okamžitou platností ukončit smlouvu.© 2024, Bucher Denwel, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑