Ochrana osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji klientů a obchodních partnerů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a se zrušením směrnice 95/46/ES (GDPR) si Vás dovolujeme touto cestou informovat o způsobu zpracování Vašich osobních údajů, zejména o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem osobní údaje zpracovává a komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jakož i o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů dle příslušných právních předpisů.

1.       Obecné informace o zpracování osobních údajů

1.1    Správcem i zpracovatelem osobních údajů je společnost DENWEL, spol. s r.o., se sídlem K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25143689, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 53266 a DENWEL EU s.r.o., se sídlem K Hájům 1233/2, Stodůlky, 155 00  Praha 5, IČ27213871, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 104942 dále jen „Správce“.

1.2    Fyzické osoby, kterých osobní údaje jsou zpracovávány, jsou dále označovány pojmem „Subjekt“.

1.3 Ve všech záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů a jejich zpracování se můžete obrátit na dataprivacy@denwel.com, nebo na telefonní číslo +420 270 007 403.

1.4 Dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

2.       Pojem zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace, kterou Správce systematicky provádí s osobními údaji. Jedná se zejména o shromažďování osobních údajů, jejich ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, používání, předávání a likvidaci osobních údajů.

Osobní údaje jsou primárně shromažďovány v následujícím rozsahu:

2.1 Základní osobní identifikační údaje: akademický titul, jméno a příjmení, název obchodní firmy, rodné číslo, nebo datum narození, IČ, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, fakturační adresa, adresa zaměstnavatele, identifikační údaje zástupce smluvního partnera nebo kontaktní osoby, kterou určí, pracovní pozice, identifikační údaje zmocněnce, bankovní spojení, podpis, doručovací adresa, telefonní číslo, email, čísla osobních dokladů.

2.2 Kontaktní údaje: kontaktní telefonní číslo, email, doručovací adresa.

2.3 Údaje o odebíraných nebo poskytovaných službách a jejich využívání, zakoupeném a dodaném zboží a údaje o stavu závazků a pohledávek: druh a specifikace poskytované služby nebo zboží; objem poskytnutých služeb příp. zboží a jejich ceně; informace o stavu dluhů, pohledávek a platební morálce.

2.4 Údaje z komunikace mezi Správcem a Subjektem: vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží Správcem a zákazníkem, dodavatelem, jiným smluvním partnerem, případně s jejich kontaktní osobou. Jedná se o zápisy osobní komunikace a dále o písemnou a elektronickou komunikaci.

3.       Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou primárně shromažďovány za následujícími účely:

3.1    Správce zpracovává osobní údaje Subjektu bez jeho souhlasu zejména pro následující účely:

-          pro účely splnění zákonných povinností – např. dodržování bezpečnostních a pracovněprávních předpisů

-          pro uzavření a následné plnění smluvního závazku mezi Správcem a Subjektem nebo jeho zaměstnavatelem

-          k ochraně oprávněných zájmů Správce, kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Správcem a Subjektem nebo jeho zaměstnavatelem

-          k plnění zákonných povinností, které Správci ze smluvního vztahu mezi ním a Subjektem nebo jeho zaměstnavatelem vyplývají

-          ochrana dobrého jména Správce a ochrana jeho majetkových zájmů pro případné soudní či jiné spory

3.2    Správce dále zpracovává se souhlasem Subjektu osobní údaje zejména pro:

-          marketingové účely, včetně PR aktivit, nad rámec oprávněného zájmu, tedy zahrnující profilování a nabídku produktů a služeb

-          pro analýzy a vyhodnocování možných rizik

-          k marketingovým účelům, včetně PR aktivit tak, aby Správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodních sdělení potřebám Subjektu nebo jeho zaměstnavatele

-          zasílání pozvánek na marketingové akce, semináře a školení

4.       Zásady zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, korektně a transparentně, pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem. Shromažďovány jsou pouze ty údaje, jejichž zpracování odpovídá stanovaným účelů, je přiměřené, relevantní a nezbytné pro naplnění těchto účelů.

Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu vzhledem k účelu jejich zpracování (po dobu trvání spolupráce s ohledem na plnění obchodních závazků, tj. po dobu trvání smluv, platnosti záruk příp. dalších závazků vyplývajících ze zákona či smluvních ujednání).

Za účelem splnění právních povinností Správce zpracovává osobních údaje po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech.

Správce přijal taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přijatá technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou definovaná v interních směrnicích Správce.

Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. Zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Správce.

Se souhlasem Subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům. Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů, případně dalších zpracovatelů osobních údajů, a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak.

Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení.

S každým zpracovatelem uzavírá Správce smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR, ve které jsou pro zpracovatele stanoveny striktní povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány na území ČR, k předávání osobních údajů do jiných států mimo EU nedochází.

5.       Práva subjektů zpracovávání osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se může Subjekt obrátit na Správce a požadovat:

·         informace ohledně osobních údajů, které Správce zpracovává, ohledně jejich účelu a povahy zpracovávání

·         přístup k osobním údajům, které Subjekt Správci poskytl. V případě uplatnění tohoto práva Správce Subjektu potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány

·         opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné

·         udělený souhlas se zpracováním osobních údajů má Subjekt právo kdykoliv odvolat, a to zasláním písemného odvolání na e-mailovou adresu Správce dataprivacy@denwel.com,

·         výmaz osobních údajů nebo jejich omezené zpracování, pokud již pro uvedené účely nejsou potřebné nebo zanikly zákonné důvody osobní údaje dále zpracovávat

·          případě porušení povinností Správce má Subjekt právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Tato informace nabývá platnosti ke dni 25.5.2018© 2022, Bucher Denwel, spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑